ruenja
«Посмотреть видео техник айкидо»

1 Migi Hanmi no Kamae
2 Hidari Hanmi no Kamae
3 Seiza Ho
4 Shikko Ho
5 Tai no Henko (1)
6 Tai no Henko (2)
7 Hiriki no Yosei (1)
8 Hiriki no Yosei (2)
9 Shumatsu Dosa (1)
10 Shumatsu Dosa (2)
11 Katate Mochi Shihonage (1)
12 Katate Mochi Shihonage (2) - only for 6 kyu
13 Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)
14 Shomen Uchi Ikkajo Osae (2) - only for 6 kyu
* All Kihon Dosa are performed individually.
* All Waza are done on both sides.

Поделиться в соцсетях