Skip to main content

Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)

Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)

(tachi-waza) с 3 кю и выше

(suwari-waza) с 3 кю и выше

Yokomen Uchi Kotegaeshi (2)

(tachi-waza) с 3 кю и выше

(suwari-waza) с 3 кю и выше