Skip to main content

Shomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)

Shomen Uchi Nikajo Osae (1)

(tachi-waza) с 3 кю и выше

(suwari-waza) с 3 кю и выше

Shomen Uchi Nikajo Osae (2)

(tachi-waza) с 3 кю и выше

(suwari-waza) с 3 кю и выше