Skip to main content

Yokomen Uchi Shihonage (1)(2)

Yokomen Uchi Shinonage (1) tachi-waza

Yokomen Uchi Shinonage (2) tachi-waza