Skip to main content

Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)

Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)

(tachi-waza) с 3 кю и выше

(suwari-waza) с 3 кю и выше

Yokomen Uchi Yonkajo Osae (2)

(tachi-waza) с 3 кю и выше

(suwari-waza) с 3 кю и выше