Skip to main content

Shomen Tsuki Kotegaeshi (1)(2)

Shomen Tsuki Kotegaeshi (1)

(tachi-waza) с 1 дана и выше

(suwari-waza) с 1 дана и выше

Shomen Tsuki Kotegaeshi (2)

(tachi-waza) с 1 дана и выше

(suwari-waza) с 1 дана и выше