Skip to main content

Ryote Mochi Kotegaeshi (1)(2)

Ryote Mochi Kotegaeshi (1)

(tachi-waza) со 2 дана и выше

(suwari-waza) со 2 дана и выше

Ryote Mochi Kotegaeshi (2)

(tachi-waza) со 2 дана и выше

(suwari-waza) со 2 дана и выше