Skip to main content

Yokomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)

Yokomen Uchi Nikajo Osae (1)

(tachi-waza) с 1 дана и выше

(suwari-waza) с 1 дана и выше

Yokomen Uchi Nikajo Osae (2)

(tachi-waza) с 1 дана и выше

(suwari-waza) с 1 дана и выше